Naukowo udowodnione

Regulamin

Właścicielem portalu internetowego naukowoudowodnione.pl jest Fundacja „Naukowo Udowodnione”, z siedzibą przy ul. 3 Maja 12/4, 70-214 Szczecin,

KRS 0000668589, REGON 366794887, NIP 8522629586

 

§ 1. Postanowienia Ogólne

 

1. Regulamin określa:
1) zasady korzystania z serwisu naukowoudowodnione.pl, zwanym dalej „serwisem”,
2) zasady komentowania i cytowania umieszczonych w serwisie materiałów,
3) uprawnienia i obowiązki administratora serwisu oraz prawa i obowiązki jego użytkowników.

2. Użyte w regulaminie pojęcia, oznaczają:
1) „Administrator” – właściciel i wydawca serwisu;
2) „Redakcja”- jednostka organizująca proces przygotowywania (zbierania, oceniania i opracowywania) materiałów do publikacji w serwisie;
3) „Redaktor naczelny”- osoba fizyczna posiadająca uprawnienia do decydowania o całokształcie działalności redakcji;
4) „naukowoudowodnione.pl” – serwis internetowy, tj. przestrzeń sieciowa i narzędzia umożliwiające jego funkcjonowanie, prowadzony przez Administratora, umożliwiający Użytkownikom dostęp do publikowanych treści i Administratorowi publikację materiałów;
5) „Komentarz” – wpis zamieszczany przez Użytkownika w miejscu do tego przeznaczonym w witrynie naukowoudowodnione.pl;
6) „Materiały” – teksty, e-booki, poradniki, newlettery, opracowania, komentarze, obrazy, artykuły oraz inne teksty udostępniane przez Administratora w ramach serwisu;
7) „Regulamin” – niniejszy Regulamin;
8) „Użytkownik” – podmiot korzystający z serwisu poprzez przeglądanie, zgłaszanie w formie komentarzy i zapytań określonych treści oraz pobieranie udostępnionych dla tego celu materiałów;
9) „Autor” - użytkownik korzystający z serwisu poprzez publikowanie na nim za zgodą i w trybie określonym przez Administratora artykułów;
10) „Usługi nieodpłatne”- udostępnianie za pośrednictwem serwisu do korzystania poprzez przeglądanie materiałów, pobieranie tych z nich, które są oznaczone jako „do pobrania” i przyjmowanie do opublikowania wybranych przez Administratora materiałów;
11) „Usługi odpłatne”- usługi wyszczególnione na stronie serwisu w zakładce „Reklama” i oznaczone jako odpłatne;
12) „Umowa na korzystanie z serwisu” - umowa zawierana przez Użytkownika z Administratorem na wykonanie usług odpłatnych i nieodpłatnych świadczonych w ramach serwisu;

3. Wyraźna akceptacja postanowień niniejszego regulaminu stanowi warunek skorzystania z usług oferowanych w ramach serwisu.

4. Usługi świadczone w ramach serwisu stanowią usługi świadczone drogą elektroniczną, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

5. Do korzystania z serwisu, w tym przeglądania umieszczonych na nim materiałów, niezbędne są:
1) komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu np. Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
2) aktywne konto poczty elektronicznej w przypadku pobierania materiałów przeznaczonych do pobrania oraz użytkowników zapisanych do newslettera.

 

§ 2. Prawa i Obowiązki Administratora i Użytkowników

 

1. Użytkownik uprawniony jest i zobowiązany do korzystania z serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem.

2. Korzystając z serwisu Użytkownik obowiązany jest postępować zgodnie z prawem oraz obowiązującymi zasadami współżycia społecznego.

3. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie serwisu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w jego zawartość lub elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie serwisu do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronie internetowej naukowoudowodnione.pl jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.

4. Użytkownik, akceptując niniejszy Regulamin, zawiera z Administratorem Umowę o treści odpowiadającej postanowieniom niniejszego Regulaminu.

5. Użytkownik, który pobiera materiały do tego przeznaczone wyraża zgodę na otrzymywanie newsletterów.

6. Autor, który chce opublikować w serwisie opracowany przez siebie materiał przesyła go Administratorowi serwisu na adres kontakt@naukowoudowodnione.pl.

7. Administrator i redaktor naczelny mają prawo odmówić zamieszczenia materiału, jeżeli ich treść lub forma jest sprzeczna z linią programową serwisu, bądź charakterem publikowanych materiałów.

8. Administrator dołoży wszelkich starań, żeby serwis funkcjonował w sposób ciągły. Administrator dopuszcza możliwość wystąpienia przerw w funkcjonowaniu serwisu w celu przeprowadzenia aktualizacji danych, naprawy i dokonania innych prac konserwacyjnych. Administrator nie będzie indywidualnie informował Użytkowników o planowanej przerwie w funkcjonowaniu serwisu.

9. Administrator w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność serwisu z infrastrukturą techniczną Użytkownika.

10. Korzystanie z materiałów udostępnionych w serwisie nie wymaga rejestracji, za wyjątkiem użytkowników pobierających materiały i otrzymujących newsletter, którzy zobowiązani są podać prawdziwy i aktualny adres e-mail oraz inne wymagane dla tej usługi dane.

11. Administrator zastrzega prawo do usunięcia lub niedopuszczenia do publikacji opinii zawierających niecenzuralne sformułowania oraz zawierających treści pozostające w sprzeczności z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami lub naruszające prawa osób trzecich.

12. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem serwisu należy kierować na adres: kontakt@naukowoudowodnione.pl.

13. Reklamacje dotyczące treści i funkcjonowania serwisu kierowane przez Użytkowników rozpatrywane są przez Administratora niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni.

14. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Administrator zawiadamiać będzie Użytkowników elektronicznie, na adres e-mail wskazany w reklamacji.

15. Administrator nie jest stroną w konfliktach pomiędzy Użytkownikami serwisu.

 

§ 3. Prawa Autorskie

 

1. Żaden fragment materiału zamieszczony w serwisie nie może być powielany lub rozpowszechniany w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia i podania źródła (nazwisko autora, adres strony).

2. Materiały dostępne w serwisie, jak i logotypy oraz inne dane są chronione prawem autorskim i rozporządza nimi Administrator.

3. Autor oświadcza, iż wyraża zgodę na nieodpłatną publikację swojego wizerunku w serwisie.

4. Autor udziela Administratorowi niewyłącznej, nieodpłatnej oraz na czas nieokreślony licencji do publikowanego materiału na wszelkich polach eksploatacji, w tym w szczególności tj.: wytwarzanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, wprowadzanie do obrotu, każde publiczne udostępnianie materiału, przy pomocy wszystkich technik wykorzystanie go w innych utworach.

5. Licencja zostaje udzielona w odniesieniu do każdego utworu odrębnie, z chwilą jego przekazania do serwisu.

6. Administratorowi przysługuje prawo do udzielania sublicencji według swego swobodnego uznania.

 

§ 4. Zamieszczanie Komentarzy

 

1. Użytkownik jest uprawniony do zamieszczania komentarzy pod każdym materiałem Administratora w miejscu do tego przeznaczonym.

2. Administrator oświadcza, iż nie będzie przechowywał i wyświetlał komentarza, który będzie zawierał treści niezgodne z wymogami określonymi Regulaminem.

3. Wyświetlanie komentarza związanego z określonym materiałem w serwisie naukowoudowodnione.pl będzie trwało nie dłużej niż wyświetlanie materiału, którego dany Komentarz dotyczy.

4. Administrator zastrzega sobie prawo do automatycznego publikowania obok zamieszczonego Komentarza części adresu IP, z którego nastąpiło połączenie z serwerem Administratora w chwili zamieszczania komentarza.

5. Zakazane jest publikowanie treści nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej lub treści propagujących przemoc oraz totalitarny ustrój państwa.

6. Zakazane jest także publikowanie w szczególności: wulgaryzmów, obraźliwych określeń ad personam, reklam, przekazów stanowiących reklamę ukrytą, pochodzących od osób trzecich tekstów mających charakter utworu, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj.: z dnia 29 kwietnia 2016r., Dz.U. z 2016 r., poz. 666, ze zmianami), chyba że publikacja będzie mieścić się w granicach cytatu, treści niezgodnych z prawem, w szczególności treści naruszających prawa autorskie osób trzecich, treści naruszających dobra osobiste osób trzecich.

7. Komentarze o jednakowej treści dodane wielokrotnie będą traktowane jako spam.

8. Użytkownik zamieszcza komentarz wyłącznie na własną odpowiedzialność.

9. Każdy, kto poweźmie informację, że treści zamieszczone przez Użytkownika są niezgodne z prawem lub z postanowieniami Regulaminu, powinien poinformować Administratora o fakcie i miejscu zamieszczenia takich treści, pocztą elektroniczną na adres podany w Regulaminie.

10. Administrator nie ma obowiązku monitorowania treści Komentarzy zamieszczanych przez Użytkowników w serwisie.

 

§ 5. Dane Osobowe, Polityka Prywatności oraz Pliki Cookies

 

1. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez administratora danych osobowych podanych przez niego w procesie korzystania z usług dostępnych w serwisie.

2. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora.

3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług serwisu drogą elektroniczną.

4. W przypadku uzyskania przez Administratora wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z serwisu w sposób niezgodny z prawem lub regulaminem, Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

5. Administrator może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe:
1) nazwisko i imiona Użytkownika,
2) pseudonim Użytkownika,
3) adres poczty elektronicznej.

6. Administrator dysponuje danymi osobowymi w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z dnia 13 czerwca 2016 r., Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późniejszymi zmianami).

7. Administrator dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników.

8. Administrator może, na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, powierzać przetwarzanie danych osobowych Użytkowników innym podmiotom, w szczególności świadczącym usługi hostingowe.

9. Serwis może używać plików „cookies” kiedy użytkownik odwiedza stronę www. Pliki „cookies”, które mogą zostać użyte w witrynach i stronach internetowych są kojarzone wyłącznie z przeglądarką konkretnego komputera (użytkownik anonimowy), bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika. Są to informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika. Pliki „cookies” dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisów. Użytkownik może w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików „cookies” w strefie internetowej poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików „cookies” na obsługę indywidualną (ustawienia użytkownika). Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają dostawcy programów do obsługi strefy internetowej (przeglądarek), zazwyczaj w zakładce „opcje internetowe” lub podobnej. Jednakże wyłączenie przez użytkownika w swojej przeglądarce opcji akceptowania plików „cookies”, (zablokowanie, monitowanie) może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług. Jednocześnie Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za stosowanie lub obsługę plików „cookies” na innych stronach internetowych dostępnych dla użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronie serwisu.

 

§ 6. Postanowienia Końcowe

 

Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.

Masz pytanie?

Zadaj je autorom

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: require(//wordpress/wp-blog-header.php): failed to open stream: No such file or directory

Filename: /index.php

Line Number: 294

Backtrace:

File: /index.php
Line: 294
Function: _error_handler

File: /index.php
Line: 294
Function: require


Fatal error: require(): Failed opening required '//wordpress/wp-blog-header.php' (include_path='.:/:/usr/local/php56/lib/pear') in /index.php on line 294

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /system/core/Output.php:528)

Filename: core/Common.php

Line Number: 573

Backtrace:

A PHP Error was encountered

Severity: Compile Error

Message: require(): Failed opening required '//wordpress/wp-blog-header.php' (include_path='.:/:/usr/local/php56/lib/pear')

Filename: /index.php

Line Number: 294

Backtrace: